Ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na zdrowie mieszkańców, gospodarkę wodą, transport, zieleń miejską, a także odwiedzających Iławę turystów. Ten wpływ jest niekorzystny – zmiany klimatu skutkują pogorszeniem warunków życia w mieście, utrudnieniami w codziennym życiu, powodują straty materialne. Iława przygotowuje się na te zmiany.

26 stycznia tego roku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone „Planowi adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy”. Przedstawiciele Miasta Iława i Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego rozmawiali o największych zagrożeniach, jakie dla miasta i jego mieszkańców wynikają ze zmieniającego się klimatu.To już drugie spotkanie w ramach projektu „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy” (MPA), realizowanego na zlecenie Miasta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Celem spotkania było przedyskutowanie wyników oceny podatności miasta na zmiany klimatu, będącej punktem wyjścia do opracowania planu działań adaptacyjnych.

Jakie zagrożenia zdiagnozowano w Iławie?

Iława i jej mieszkańcy podlegają negatywnym zjawiskom klimatycznym. Przeprowadzone przez ekspertów IOŚ-PIB analizy, pokazują, że groźne dla zdrowia mieszańców upały będę zdarzać się coraz częściej i będę intensywniejsze. Coraz częściej w Iławie będą także występować warunki, w których organizm człowieka doświadcza stresu cieplnego. Jest on szczególnie niebezpieczny dla osób powyżej 65 roku życia i osób przewlekle chorych. Stres ten występować może także zimą, gdy temperatura powietrza spada do ekstremalnych wartości. Ten czynnik klimatyczny jest bardzo groźny dla osób starszych, ale także dla osób bezdomnych. – Osoby bezdomne są bezpośrednio narażone na wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych. Musimy być świadomi, że podczas mrozów czy burz sytuacja osób bezdomnych jest dramatyczna. Ośrodek dla osób bezdomnych, który planujemy wybudować pozwoli znaleźć schronienie osobom szczególnie wrażliwym na skutki zmian klimatu” – mówi Krzysztof Portjanko zastępca burmistrza Iławy.

W ostatnich latach w Iławie obserwuje się wzrost zagrożeń wywołanych krótkotrwałymi deszczami ulewnymi i nawalnymi oraz burzami. Powodują one podtopienia w niektórych częściach miasta, co wywołuje cały ciąg skutków – paraliżuje komunikację, utrudnia dojazd do domu czy pracy, powoduje straty materialne. Z analiz IOŚ-PIB wynika, że takie intensywne opady będą zdarzać się częściej. Iława, nie czekając na pogorszenie sytuacji w przyszłości, już podejmuje działania zmierzające do rozwiązania tych problemów, realizując projekt „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy”, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki niemu możliwe będzie retencjonowanie wody opadowej, co jest niezwykle ważne w kontekście zagrożenia suszą.

Susza i deficyt wody to największe zagrożenia związane za zmianami klimatu w Polsce. Od wody zależy nasze życie, produkcja żywności, gospodarka. W Iławie od zasobów wody i jej jakości zależy także turystyka, z której miasto i wielu mieszkańców czerpią dochody. Wody iławskich jezior, które są zasobem turystyki, niestety cechują się złym stanem ekologicznym. W wyniku suszy dodatkowo obniża się jakość wód w jeziorach. Ponadto gwałtowne opady, które następują często po okresie suszy, po wyschniętych i betonowych powierzchniach spływają do jezior bardzo szybko, dodatkowo niosąc biogeny i inne zanieczyszczenia – Dokument, który przygotowują eksperci IOŚ-PIB we współpracy z naszym Zespołem do spraw przygotowania MPA nie będzie ani rzetelny, ani skuteczny, bez głosu mieszkańców Iławy. Z związku z tym w lutym rozpoczniemy pierwszą rundę konsultacji społecznych, w trakcie których przedstawimy efekty prac ekspertów, ale także będziemy prosić mieszkańców o wyrażanie opinii, składanie wniosków i uwag do tego dokumentu. Na stronie internetowej www.ilawa.pl na bieżąco informujemy o wszystkim co dotyczy MPA. Zapraszam do zapoznania się z informacjami a później do  wzięcia udziału w konsultacjach – komentuje burmistrz.

Plan Adaptacji jest realizowany w ramach projektu „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy” współfinansowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Materiał zlecony przez Urząd Miasta w Iławie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here