Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będące operatorem programu Cyfrowa Polska, zasugerowało konieczność dodatkowej weryfikacji osób składających oświadczenia o dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla środowisk PPGR. W związku z niniejszym prosimy osoby, które złożyły ww. oświadczenia oraz dodatkowo dostarczyły dokumenty poświadczające zatrudnienie przodków w PGR lub złożyły formularz z informacjami na temat przodków pracujących w PGR o dostarczenie dodatkowych dokumentów poświadczających:

  1. Stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu: tj. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego np.: kserokopie odpisów aktów urodzenia, kserokopie odpisów aktów małżeństwa itp. Ważne jest aby z dostarczonych dokumentów wynikało połączenie pomiędzy kolejnymi potomkami: dzieci – rodzice – dziadkowie – pradziadkowie.
  2. Fakt zamieszkania przez ucznia miejsca wskazanego w oświadczeniu: tj. np. kserokopia legitymacji szkolnej ucznia (o ile zawiera wpis o miejscu zamieszkania), kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie przez rodziców ucznia gminy miejskiej Iława np. kserokopia faktury za prąd, kserokopia faktury za wodę, deklaracji dotycząca śmieci itp.
  3. Fakt nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia (po którym sprzęt nie wrócił do szkoły), w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W tym celu należy wypełnić formularz (do pobrania poniżej) o nieotrzymaniu sprzętu lub środków ze szkoły, w której dziecko się uczy  (jeśli uczeń, w roku poprzednim uczęszczał do innej szkoły, zaświadczenie z tej szkoły również), który powinien zostać potwierdzony podpisem przez przedstawiciela szkoły.
  4. Dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w dawnym PGR tj. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy o pracę, kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej, kserokopia dowodu osobistego kserokopia zaświadczenia z ZUS oraz inne dokumenty z których wynika, że dana osoba była zatrudniona w PPGR. Dotyczy to osób, które jeszcze nie złożyły tej dokumentacji.

(Lista pracowników zatrudnionych w dawnych PGR, została już przesłana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia w danym gospodarstwie rolnym. Jeśli okaże się, że instytucja ta nie potwierdzi zatrudnienia tej osoby, a do oświadczenia nie została załączona dokumentacja potwierdzająca fakt zatrudnienia w dawnym PGR, oświadczenie zostanie odrzucone.)

UWAGA !

Wszystkie kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wydającą dokument lub osobę, która złożyła wcześniej oświadczenie w ramach naboru.

Aby potwierdzić autentyczność dokumentu z oryginałem – kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (konieczne są dane osoby, która składała oświadczenie oraz ucznia wskazanego w oświadczeniu – brak możliwości przyporządkowania dokumentów do osoby, będzie skutkowało odrzuceniem) należy składać w wersji papierowej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Iławie (parter)nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2022 r. do godz. 15:15.

Niezłożenie bądź złożenie niekompletnej dokumentacji, spowoduje odrzucenie oświadczenia jako niespełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Publikacja zlecona przez Urząd Miasta w Iławie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here